Сертификационо тело РТС Развој и сертификација

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација именовано je решењем Министарства економије и регионалног развоја број: 021-03-108/2010-05 од 8.фебруара 2011. године, као тело за оцењивање усаглашености према захтевима из Правилника о електромагнетској компатибилности.

Основне информације о именованом телу

* Поступак оцењивања усаглашености и издавање исправе о усаглашености

Информација о акредитацији Сертификационог тела РТС Развој и сертификација

* Систем квалитета

* Финансијски ресурси Сертификационог тела РТС Развој и сертификација

* Поступак решавања приговора и жалби

* Евиденција о издатим потврдама усаглашености

* Преузимање докуменатa (download section)

* Контакти

Основне информације о Сертификационом телу РТС Развој и сертификација као Именованом телу

Сертификационо тело РТС „Развој и сертификација" је решењем Министарства привреде број 119-01-86/2013-07 од 21.10.2013. године, као именовано тело за оцењивање усаглашености производа добило проширење обима именовања за сву опрему обухваћену Правилником о електромагнетској компатибилности (Службени Гласник Р. Србија број 13/2010), а према поступку прегледа техничке документације са издавањем Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из Прилога 1, а у складу са чланом 10. овог правилника.

За издавање потврде о усаглашености потребно је да се (сходно Правилнику о електромагнетској компатибилности):

1. попуни образац Захтева за оцењивање усаглашености за сваки производ за коју се жели издавање Потврде - Секцији за преузимање докумената (download section);

2. поднесе захтев на меморандуму фирме, у коме треба навести назив и тип производа и произвођача опреме-производа, као и Правилник о електромагнетској компатибилности по којој се захтева потврда;

3. достави Декларација о усаглашености (оригинал или оверену фотокопију) за сваки производ/групу призвода издату од стране произвођача или његовог заступника према важећој ЕМЦ директиви (2004/108/EC);

4. достави потребна техничка документација (извештај о испитивању...) на основу које је издата Декларација о усаглашености;

5. упутство за употребу на српском и/или страном језику, у зависности од врсте производа (сходно члану 13. Правилника о електромагнетској компатибилности: „Испоручилац који ставља апарат на тржиште Р. Србије уз апарт прилаже упутство за употребу на српском језику");

6. остала документација потребну за издавање Потврде.

Декларација о усаглашености треба да садржи:

- позивање на Правилник о електромагнетској компатибилности;

- податке о идентификацији апарата;

- пословно име, односно назив или име и дресу средишта произвођача и кад је то одговарајуће, пословно име, односно назив или име и адресу седишта његовог заступника;

- податке о изјави о усаглашености апарата коју је издало Именовано тело, као и податке о именованом телу коју је ту изјаву издало;

- место и датум издавања Декларације о усаглашености;

- идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Декларације о усаглашености у име произвођача у име произвођача или његовог заступника.

Техничка документација

Техничка документација мора да омогући оцењивање усаглашености апарата са битним захтевима из Правилника о електромагнетској компатибилности.

Техничка документација обухвата пројектовање и израду апарата:

1. опис апарата;

2. попис примењених хармонизованих стандарда (стандарда прозваних из овог правилника)

3. опис и објашњење поступка који су примењени како би се испунили битни захтеви из Правилника о електромагнетској компатибилности (извештаји о испитивањима, идејни пројекат, резултати прорачуна приликом пројектовања производа...)

4. изјаву Именованог тела, ако је спроведено оцењивање усаглашености.

Законски оквир у Републици Србији за стављање производа на тржиште

Сходно позитивној законској регулативи, да би сте ставили производе (апарате, опрему) на тржиште и/или употребу у Републици Србији је потребно да имате сертификат (сертификате) или потврду изадате сагаласно Правилнику односно извод из евиденције издатих Потврда.

Ако одређени производ захтева оцењивање усаглашености по више правилника потребно је имати све потврде.

Потврда о усаглашености, према Правилницима, важи за исти тип, односно врсту апарата истог произвођача три (3) године од дана издавања потврде.

Обрасци за пријаву за оцењивање усаглашености дати су у Секцији за преузимање докумената (download section)

Поступак oцењивања усаглашености производа

Поступак оцењивања усаглашености утврђен је Правилима за оцењивање усаглашености производа Сертификационог тела РТС Развој и сертификација. Детаљан поступак сертификације је приказан у Изводу из Правила оцењивања усаглашености производа.

Обрасци за Захтева за оцењивање усаглашености дати су у Секцији за преузимање докумената (download section).

Информација о aкредитацији Сертификационог тела РТС Развој и сертификација

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација је акредитованo код Акредитационог тела Србије - АТС, као сертификационо тело за сертификацију производа Одлука о акредитацији. Обим акредитације важи од 9.2.2014. године (Обим акредитације). Послови Сертификационог тела РТС Развој и сертификација су послови прегледа техничке документације у циљу издавања Потврде о усаглашености према Правилнику о електромагнетској компатибилности."

Систем квалитета Сертификационо тело РТС Развој и сертификација је успоставило, документује, примењује и одржава систем квалитета у складу са захтевима SRPS ISO/IEC 17065:2013. Свеобухватне намере највишег руководства, које се односе на квалитет приказане су у Изјави о политици квалитета.

Финансијски ресурси Сертификационог тела РТС Развој и сертификација

Финансирање Сертификационог тела РТС Развој и сертификација дато је у Извод из СТП 11 Управљање финансијама.

Поступак решавања приговора и жалби

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација у случају подношења приговора и жалби на његов рад, решава конкретан случај у складу са одговарајућом процедуром, чији детаљи су дати у Изводу из процедуре СТП 14 Поступак решавања приговора и жалби.

Евиденција исправа о усаглашеностима

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација води евиденцију издатих исправа о усаглашености (Потврде о усаглашенпости, изводи потврда о усаглашености) у складу са Упутством СТУ 01, Упутство за вођење регистра сертификованих производа.

Сагласно Правилнику о електромагнетској компатибилности Именовано тело води Евиденцију о издатим потврдама о усаглашености и Евиденција о издатим изводима потврда о усаглашености.

Преузимање докумената (download section)

Захтев за оцењивање усаглашености  

Подаци потребни за примену Закона о порезу на додату вредност

Услови за оцењивање усаглашености производа 

Контакти

Адреса:

ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО РТС

РАЗВОЈ И СЕРТИФИКАЦИЈА

Таковска бр. 10

11000 Београд

Телефон:  011-321-2697

Факс: 011-2545-183

e-mail: razvoj_sertifikacija@rts.rs

Руководилац сертификационог тела РТС Развој и сертификација

Александра М. Ружић, дипл. инж. ел.

e-mail: ruzic.aleksandra@rts.rs

број коментара 0 Пошаљи коментар