Читај ми!

Фондација "За српски народ и државу" додељује 25 студентских стипендија – ко има право да се пријави

Фондација "За српски народ и државу" расписала је јавни конкурс за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину. Циљ конкурса је пружање финансијске помоћи студентима из социјално угрожених категорија са територије Републике Србије.

Бесповратна средства у виду студентских стипендија додељују се једнократно за укупно 25 изабраних кандидата – студената.

Изабраним студентима максимално се додељује износ једногодишње школарине факултета који је студент уписао.

Право да се пријаве на конкурс имају сви студенти који први пут уписују прву годину основних академских студија, на свим универзитета у Републици Србији, да су самофинансирајући, да похађају целокупни студентски програм на матерњем језику и припадају најмање једној или се налазе у више социјално угрожених категорија. (На сајту Фондације можете видети шта се подразумева под термином социјално угрожена категорија).

Шта је од документације потребно 

Потребна документација коју кандидат доставља: попуњен Пријавни образац 1 и Образац 2 (доступни на сајту); уверење о држављанству студента; лична карта или пасош студента (очитани документ или фотокопија); фотокопија прве стране индекса, са фотографијом студента и бројем индекса; уверење/потврда да је студент први пут уписао прву годину основних академских студија као редован студент.

Поред тога, потребни су и уверење/потврда да је студент на самофинансирању; доказ о висини годишње школарине факултета; документација издата од стране надлежног органа, којом се на недвосмислен начин доказује статус, односно припадност студента најмање једној или више наведених социјално угрожених категорија; изјава студента у слободној форми да не прима никакве стипендије из других јавних извора стипендирања.

Сви докази о испуњавању услова наведених у конкурсу које студенти прибављају, морају бити приложени у оригиналу или као оверене копије, не старије од шест месеци од датума расписивања конкурса.

Пријава на конкурс на два начина

Пакет документације са пријавом и пратећим доказима могуће је послати поштом или курирском службом у папирном облику (hard copy), на следећу адресу: Фондација "За српски народ и државу", Палмира Тољатија 5/3, 11000 Београд (Нови Београд), Република Србија.

Приликом паковања документације обавезно је ставити назнаку на коверти: "ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2021/2022. ГОДИНУ".

Приликом електронског пријављивања, комплетан пакет документације треба да буде скениран у  PEG или PNG или PDF формату и послат на званични имејл Фондације "За српски народ и државу" office@fondacijasnd.rs.

Јавни конкурс објављен је на званичном сајту Фондације "За српски народ и државу".

Рок за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања конкурса, најкасније до 4. августа.

Доспела документација се не враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Процес селекције

Све пријаве које су пристигле у року разматра Комисија за доделу стипендија. Чланове Комисије именује и овлашћује директор Фондације.

Комисија утврђује које пријаве испуњавају услове из Конкурса, што је први услов селекције, а затим формира прелиминарну ранг-листу студената којима ће бити додељена стипендија.

Прелиминарна ранг-листа са резултатима објављује се на званичном сајту Фондације "За српски народ и државу". Кандидати у року од осам дана могу да уложе приговор, а Комисија ће сваки размотрити и донети одлуку.

По истеку рока за подношење приговора, Комисија утврђује коначну ранг-листу од 25 студената којима ће бити додељена стипендија. Листа се објављује на званичном сајту Фондације "За српски народ и државу".

Висина сваке стипендије која се додељује студентима утврђује се према претходно достављеним доказима о годишњој висини школарине за сваки факултет појединачно и максимално може бити до износа једногодишње школарине факултета који је студент уписао.

Чланови Комисије за доделу стипендија су: проф. др Марко Атлагић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Александар Гајић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Маргарета Смиљанић, председница Студентске конференције Универзитета Србије (СКОНУС), проф. др Маријана Дукић Мијатовић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, мр Томислав Миленковић, магистар економских наука, Београд.