Читај ми!

РЕМ конкурсом тражи чланове УО РТС-а и РТВ-а

Савет Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) одлучио је да распише јавни конкурс за именовање чланова управних одбора РТС-а и РТВ-а.

Чланове Управног одбора Јавног медијског сервиса именује и разрешава Савет Регулаторног тела за електронске медије.

Савет расписује јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора шест месеци пре истека мандата чланова Управног одбора у складу са критеријумима прописаним Законом о јавним медијским сервисима, саопштено на сајту РЕМ-а.

Јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса објављује се на веб-сајту, у Службеном гласнику Републике Србије и једним дневним новинама које се дистрибуирају на подручју целе Републике.

Предлози се достављају лично или поштом у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије.

Предлози кандидата за чланове Управног одбора садрже: име и презиме, датум и годину рођења, школску спрему и занимање, адресу и контакт телефон кандидата и адресу и контакт телефон предлагача.

Уз предлог се доставља радна биографија кандидата са образложењем, писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру и изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским сервисима.